Skip to content

Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης.

1. Σκοπός

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 τις προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Το Πρόγραμμα επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

2. Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πληροφόρηση για τον προϋπολογισμό των διαφόρων κατηγοριών.

REVERTER

Στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) ανήκουν οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα), ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι αιτούμενοι της Κατηγορίας Δ (αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

3. Προϋποθέσεις

 • Προκειμένου ένας αιτούμενος να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως της Κατηγορίας στην οποία υπάγεται, θα πρέπει:
  • να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr
  • να έχει συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.
  • να μην έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Αναλόγως της Κατηγορίας της οποίας υπάγεται ο αιτούμενος θα πρέπει να πληροί επίσης και τα κάτωθι:
  • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά) για τις Κατηγορίες Β και Γ (εξαιρείται η Κατηγορία Α) θα πρέπει το φυσικό πρόσωπο να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης, η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
  • Στην περίπτωση των αγροτών και συγκεκριμένα της Κατηγορίας Δ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή του αιτούμενου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

4. Ποσοστά ενίσχυσης

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό.

5kWh <Χωρητικότητα≤10, 8kWh
Ψηφιακό γραφείο ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών του έργου REVERTER

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
 • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
 • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
 • σε πολύτεκνη οικογένεια, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρία) 100%. Στις αναγραφόμενες τιμές περιέχεται αναλογούν ΦΠΑ (24%) για τις Κατηγορίες Α, Β και Γ, ενώ οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα, αν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

5. Βήματα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι αιτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://pvstegi.gov.gr/. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184), όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 • το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του αιτούμενου,
 • εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος αιτούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).

Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για τους επιλέξιμους ωφελούμενους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες). Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Δ (Αγρότες), θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 • βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος,
 • Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 του ν.4557/2018 (Α ́139)).
Περισσότερες πληροφορίες  »