Skip to content

Δυνατότητες υποστήριξης

Δυνατότητες υποστήριξης

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες μορφές στήριξης και χρηματοδότησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών και όχι μόνο.

Ψηφιακό γραφείο ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών του έργου REVERTER

Χρηματοδοτικά προγράμματα για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

 Η ενεργειακή αναβάθμιση μίας κατοικίας είναι ένα σημαντικό βήμα που περιλαμβάνει διάφορα στάδια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ένταξης σε κάποιο χρηματοδοτικό ή άλλο πρόγραμμα. Για όλα αυτά έχουμε προετοιμάσει απλές και κατανοητές πληροφορίες

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»

Στόχος είναι η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξοικονομείται πρωτογενής ενέργεια σε ποσοστό άνω του 30%.

Μάθετε περισσότερα »

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 18 έως 39 ετών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά αλλά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.

Μάθετε περισσότερα »

Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Τα νοικοκυριά μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης.

Μάθετε περισσότερα »

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα επιχορηγεί  νοικοκυριά́ για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Μάθετε περισσότερα »

Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (Συμμετοχή σε Ενεργειακές κοινότητες)

Οι ενεργειακές κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε συνεργατικά σχήματα, με προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα »

Υποστήριξη για την προετοιμασία της αίτησης

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» επιχορηγούνται σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου που προβλέπεται, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:

  • α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων (75 € + 2,50 €/m2 με μέγιστο ποσό 400 € για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση).
  • β. H επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (150 € + 3,00 €/m2 με μέγιστο ποσό 400 €).
  • γ. H επιλέξιμη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης (250 € + 1,50 €/m2 με μέγιστο ποσό 450 €).
  • δ. H επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (300 € ανά άδεια ή μελέτη με μέγιστο ποσό 700 €).

 

Στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» προαιρετικά προβλέπεται αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» ενισχύονται οι δαπάνες για την εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου.

Τραπεζικά δάνεια

Το τραπεζικό δάνειο “Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές”

από την Τράπεζα Πειραιώς χορηγείται για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου και την εξοικονόμηση νερού. Καλύπτει από 10.000 € και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού των εργασιών, ενώ προσφέρει επιπλέον ρευστότητα 2.000 € εφόσον το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας. Η διάρκεια του δανείου είναι μέχρι 25 έτη, ενώ το κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου με έκπτωση 0,15% κυμαίνεται ενδεικτικά από 1,75% έως 2,60%.

Περισσότερες πληροφορίες  »

Το τραπεζικό δάνειο “Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό Δάνειο για το σπίτι”

από την Alpha Bank προσφέρει χρηματοδότηση από 1.500 € έως 30.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η διάρκεια αποπληρωμής του καταναλωτικού δανείου μπορεί να είναι από 6 έως 96 μήνες, με επιτόκιο σταθερό 8,75%, για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,60%).

Περισσότερες πληροφορίες  »

Το τραπεζικό δάνειο “Πράσινο δάνειο” από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

παρέχει χρηματοδότηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον μέχρι 30.000 €. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor (εξαρτώμενο από το Παρεμβατικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), στο οποίο προστίθεται επιπλέον περιθώριο. Επίσης, στο επιτόκιο του δανείου προστίθεται και η εισφορά του Ν. 128/75, που σήμερα είναι 0,60%. Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από το ποσό δανεισμού, ενώ κυμαίνεται από 12 μήνες έως 84 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες  »

Το τραπεζικό δάνειο “Πράσινο δάνειο κατοικίας – Εξοικονόμηση ενέργειας” από την Εurobank χρηματοδοτούν εργασίες

ενεργειακής αναβάθμισης. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό δανεισμού δεν ξεπερνά τα 15.000  , δεν απαιτείται προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών. Εάν το συνολικό ποσό για τις εργασίες είναι πάνω από 15.000 €, απαιτείται εξασφάλιση. Η διάρκεια του δανείου κατοικίας εάν το ποσό είναι έως €15.000 δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 χρόνια, ενώ στη λήξη του ο νεότερος που συμμετέχει στο δάνειο δεν μπορεί να είναι πάνω από 70 ετών. Tο είδος του επιτοκίου είναι κυμαινόμενο σε όλη τη διάρκεια του δανείου, το οποίο συνδέεται με το Euribor και αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες »