Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Με την παρούσα πολιτική θα θέλαμε σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιούμε όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Περιεχόμενα

 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
 2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
 3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και ποιοι οι σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται;
 4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;
 5. Σε ποια νόμιμη βάση στηρίζεται η Εταιρεία όταν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;
 6. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα;
 7. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;
 8. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ;
 9. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα;
 11. Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας
 1. Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
 2. Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 3. Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται στο πλαίσιο του έργου REVERTER.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα εξής:

 • α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως ενεργειακός πρεσβευτής του REVERTER και συγκεκριμένα δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • β. Δεδομένα που μας παρέχετε σε περίπτωση αίτησης για επίσκεψη στην οικία σας στα πλαίσια του έργου από τον ενεργειακό πρεσβευτή, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • γ.  Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.
 • δ. Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου.
 • ε. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στους όρους χρήσης.
 1. Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:
 • α. Για την επικοινωνία μαζί σας.
 • β. Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Κύριος στόχος μας  είναι να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις μας αλλά και τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις.
 1. Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διαφανή τρόπο, υπακούοντας στις αρχές της νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, ελαχιστοποίησης και εμπιστευτικότητας.

Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • α. Για τους σκοπούς στο πλαίσιο του Έργου. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να καταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο συναφή και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και αποδοτική ενημέρωση και επικοινωνία με εσάς.
 • β. Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Είναι σημαντικό για εμάς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κανονισμών και εγκυκλίων.
 • γ. Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δε θίγεται οποιαδήποτε επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της δήλωσης ανάκλησής σας.
 1. Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων:
 •  Η φύση των δεδομένων
 • Ο σκοπός της επεξεργασίας
 • Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν
 • Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις μας που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους.

Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα Δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

 1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Έργου, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις εντολές μας.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

 • Σε φορείς του έργου, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση,
 • Σε τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (ενδεικτικά: σε όσους μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως αναλύσεις δεδομένων, δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, και τεχνική υποστήριξη).

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρώπης), παρά μόνον όταν μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

 1. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 2. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα Δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Τα ως άνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.

 1. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων).

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωνα να ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβή ή ότι δεν κάνουμε νόμιμη χρήση αυτών, αλλά δεν επιθυμείτε να μας ζητήσετε απλώς να τα διαγράψουμε άμεσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πάψουμε τη χρήση των εν λόγω Δεδομένων μέχρι να διευθετήσουμε τα προβλήματα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σας σε συνήθη μορφή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε κάπου αλλού, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα ένστασης – Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση των Δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι γίνεται παράνομη χρήση των Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, θα σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο ακόμα ένα μήνα. Για την εν λόγω παράταση θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

 1. Για ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ekpizo.gr με την ένδειξη “ΕΡΓΟ REVERTER”.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Ιούλιος 2023.